Perbezaan antara agama Islam dengan agama Syiah

Ketahuilah bahawa Syiah adalah agama di luar Islam. Perbezaan antara kita kaum Muslimin dengan Syiah sebagaimana berbezanya dua agama dari awal hingga akhir yang tidak mungkin disatukan, kecuali salah satunya meninggalkan agamanya.
1. Pembawa Agama Islam adalah Muhammad Rasulullah. 

Pembawa Agama Syiah adalah seorang Yahudi bernama Abdullah bin Saba' Al Himyari. [ Majmu 'Fatawa , 4/ 435 ]

2. Rukun Islam menurut agama Islam : 1. Dua Syahadat 2. Solat 3. Puasa 4. Zakat 5. Haji [HR Muslim no. 1 daripada Ibnu Umar ] 

Rukun Islam ala agama Syiah : 1. Solat 2 . Puasa 3 . Zakat 4. Haji 5. Wilayah / Kekuasaan [Lihat Al Kafi Fil Ushul 2 /18 karya Imam Besar Syiah Al Kulaini 2 /634 ] . Kedudukan Al Kulaini di Syiah = Kedudukan Imam Bukhari di Sunni ]

3. Rukun Iman menurut agama Islam ada 6 perkara iaitu : 1. Iman Kepada Allah 2. Iman Kepada Malaikat 3. Iman Kepada Kitab-Kitab 4. Iman Kepada Para Rasul 5. Iman Kepada hari qiamat 6. Iman Kepada Qadha Qadar.

Rukun Iman ala Agama Syiah ada 5 Perkara, yaitu: 1. Tauhid 2. Kenabian 3. Imamah 4. Keadilan 5. qiamat.

4. Kitab suci umat Islam Al Quran yang berjumlah 6236 ayat 

Kitab suci Syiah Mushaf Fathimah yang berjumlah 17.000 ayat ( lebih banyak tiga kali ganda dari Al Qur'an milik kaum Muslimin). [Lihat kitab mereka Ushulul Kafi karya Imam Besar Syiah Al Kulaini 2 /634 ].

5. Azan menurut Agama Islam : ( Allahu Akbar ) 4 kali ( Asyhadu Allā ilāha ILLALLAH ) 2 kali ( Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah ) 2 kali ( Hayya 'alash sholah ) 2 kali ( Hayya' alal Falah ) 2 kali ( Allahu Akbar ) 2 kali ( lā ilāha ILLALLAH ) 2 kali

Azan Ala Agama Syiah: www.youtube.com/watch?v=ffuZ8Fy9Ed0 ( Allahu Akbar ) 4 kali ( Asyhadu Allā ilāha ILLALLAH ) 2 kali ( Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah ) 2 kali ( Asyhadu anna ' Aliyyan waliyullōh ) 2 kali ( Hayya ' alash sholah ) 2 kali ( Hayya' alal Falah ) 2 kali ( Hayya ' alā khoiril ' amal) 2 kali ( Allahu Akbar ) 2 kali ( Lā ilāha ILLALLAH ) 2 kali

6. Islam menyakini bahawa solat diwajibkan pada 5 waktu. 

Agama Syiah meyakini bahawa solat diwajibkan hanya pada 3 waktu saja.

7. Islam menyakini bahawa solat Jumaat hukumnya wajib. [QS Al Jumu'ah: 9 ] 

Agama Syiah menyakini bahawa solat Jumaat hukumnya tidak wajib.

8. Islam menghormati seluruh sahabat Rasulullah dan menyakini mereka orang-orang terbaik yang digelari radhiallahu 'Anhum oleh Allah. [QS At Taubah: 100 ]  

Agama Syiah menyakini bahawa seluruh sahabat Rasulullah telah kafir (Murtad) kecuali Ahlul Bait ( versi mereka ), Salman Al Farisi, Al Miqdad bin Al Aswad, Abu Dzar Al Ghifari. [Ar Raudhoh Minal Kafi Karya Imam Besar Syiah Al Kulaini 8/245-246 ]

9. Islam menyakini bahawa Abu Bakar adalah orang yang terbaik dari umat ini setelah Rasulullah, kemudian selepas itu Umar bin Al Khatthab, lalu Utsman bin 'Affan, lalu Ali bin Abi Talib.

Agama Syiah menyakini bahawa orang terbaik setelah Rasulullah adalah Ali bin Abi Talib, adapun Abu Bakar dan Umar bin Al Khatthab adalah dua berhala Quraisy yang terlaknat. [ Ajma'ul fadha'ih karya Al Mulla Kazhim hal. 157].

10. Islam menyakini bahawa Abu bakar adalah orang yang paling berhak menjadi khalifah sepeninggalan Rasulullah. 

Agama Syiah menyakini bahawa orang yang paling berhak menjadi khalifah sepeninggalan Rasulullah adalah Ali bin Abi Talib.

11. Islam menyakini bahawa Abu Bakar adalah khalifah pertama yang sah. 

Agama Syiah memposisikan Abu Bakar sebagai perampas kekhalifahan dari Ali bin Abi Talib.

12. Islam menyakini bahawa Mu'awiyah bin Abi Sufyan, 'Amr bin Al' Ash, Abu Sufyan termasuk sahabat Rasulullah.

Agama Syiah menyakini bahawa mereka pengkhianat dan telah kafir ( Murtad ) dari Islam.

Perhatian : Namun kemungkinan orang-orang Syiah di sekitar anda akan mengingkari tulisan ini sambil berkata: " Syiah tidak seperti ini! " Tetapi mereka tidak layak mengingkari perkataan-perkataan ulama-ulama besar mereka kerana bahan bacaan yang kami gunakan dalam penyusunan artikel ini menggunakan kitab-kitab pokok Syiah yang ditulis oleh ulama-ulama besar Syiah sebagai rujukan dan dari laman web rasmi mereka. 

Ibnu Babawaih Al Qummi, salah seorang ulama besar syiah, berkata: "Kami menyakini bahawa taqiyah adalah wajib, siapa yang meninggalkannya sama seperti meninggalkan solat." [Al I'tiqadat hal 114]

*Diterjemahkan oleh Detik Islam dari sumber manusiasurga.wordpress.com
 
Sumber Berita Dari Blog Detik Islam

No comments:

Post a Comment